Aktuality

MHZ Spišská Stará Ves

Vás pozýva na:

6. Ročník halovej súťaže mladých hasičov o "Putovný pohár MHZ Spišská Stará Ves"

Dátum súťaže: 9.2.2018 (piatok) o 09:00 hod.

Miesto súťaže: telocvičňa ZŠ Spišská Stará Ves

Kategórie: chlapci, alebo zmiešané kolektívy a dievčatá od 8 do 15 rokov. Kolektív tvorí 5 členov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, pričom súťažiaci nesmie ku dňu súťaže dovŕšiť 16 rokov.

Prihlášky: telefonicky alebo sms 0911 160 810 (Anton Výrostek), alebo e-mailom na: hasicissv@centrum.sk , do 5.2.2018. Každý DHZ môže prihlásiť viac kolektívov. Viac info aj www.mhz-spisskastaraves.sk

Štartovné: 3 €, za každý kolektív MH - platí sa pri prezentácii

Prezentácia: Min. 15 minút pred otvorením súťaže s vyplnenou prihláškou a doloženým preukazom poistenca a preukazom MH. Ak súťažiaci nepredloží pri prezentácií obidva preukazy , bude sa mu počítať vek ako najstaršiemu členovi . Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácií!

Stravovanie : zabezpečené v mieste konania súťaže , cena 1,70 €/porcia ( polievka + hlavné jedlo )

Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom

Časový harmonogram súťaže: 08:00 - 08:45 prezentácia kolektívov

08:45 - 09:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev

09:00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

Disciplíny: Štafeta 5x30m vedľa seba

Uzlová štafeta

Štafeta hasičských dvojíc

Plnenie disciplín:

1. Štafeta 5x30m - dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky sú v protismere. Smer behu je riešený tak, že sled dráh je po ľavej strane prvého súťažiaceho. Na prvom úseku spojí súťažiaci dve hadice "C", na druhom úseku pripojí súťažiaci karabínku na ventil sacieho koša, na treťom úseku pripojí súťažiaci hadicu "B" na rozdeľovač, na štvrtom úseku prenesie súťažiaci PHP na podložku a na piatom úseku sú postavené dve 10 metrové hadice C (polospojky v smere behu). Vpravo od nich je postavený v smere preteku rozdeľovač. Súťažiaci spojí dve hadice "C" a pripojí ich na rozdeľovač a s pripojenou prúdnicou prebehne cieľom. Vzdialenosť medzi náradím je 10 cm, medzi zubmi polospojok na 1. a 3. úseku musí byť medzera na kontrolnú šablónu a medzi PHP a podložkou je 5 m.

2. Uzlová štafeta - viažu sa uzly z ľava do prava, v nasledovnom poradí skracovačka, tesársky uzol, plochá spojka, lodná slučka a úväz na prúdnici. Každý súťažiaci si vylosuje uzol ktorý bude viazať. Štartová čiara je 2m od stojana. uzly musia byť uviazané tak ako sú vyobrazené na obrázkoch v pravidlách pre hru Plameň (1.1.2010), skracovačka je funkčná vtedy ak zatiahnutím za voľné konce uzla nedôjde k jeho rozviazaniu alebo rozpadnutiu.

3. Štafeta hasičských dvojíc - Vykonaná bude podľa Metodiky pre jesennú časť hry Plameň platnej od 1.5.2008 s týmito zmenami a doplnkami. Dĺžka dráhy je 35m. Hadica "C" a prúdnica "C" sú umiestnené na štartovacej čiare spojkami vzad. Vo vzdialenosti 20m je hydrantový nadstavec otočený s prechodom B/C v smere behu. Vo vzdialenosti 35m je postavený kužeľ na obrátku. Koniec hadice s polospojkami pri stočení nesmie byť dlhší ako cca 50cm. Prúdnica pri rozvinutí hadice musí ležať minimálne na čiare, alebo za ňou. Hadicové vedenie sa rozpája v ľubovoľnom poradí. Hadica sa musí preložiť približne na polovicu. Stočená hadica nesmie mať pretočenie (polobrátka) a na začiatku stáčania dvojité preloženie. Disciplína je ukončená ak dvojica so stočenou hadicou a prúdnicou prebehne cieľom. Hadica a prúdnica sa po dobehnutí cieľom nesmie hodiť.

Trestné body: 5 trestných bodov - za nesprávne splnenie disciplíny, nesprávne uviazaný uzol, predčasné vybehnutie pri odovzdávke, za vybočenie z trate, beh po nesprávnej strane hadicového vedenia.

10 trestných bodov - za odmietnutie vykonania disciplíny.

Za nešportové správanie môže byť kolektív vylúčený zo súťaže!

MTZ: náradie a výzbroj zabezpečí organizátor. Na štafete 5x30m kolektív môže použiť vlastnú štafetovú prúdnicu a na 5. úseku vlastné hadice a rozdeľovač. Na štafete dvojíc vlastnú hadicu a prúdnicu. Na všetkých polospojkách musí byť tesnenie tak, aby deťom nerobilo problém ich spájanie a odpájanie.

Výstroj: súťažné družstvá nastúpia na plnenie disciplín v jednotnom športovom oblečení (rovnošate), ktoré zakrýva kolená a lakte. Povinná je športová obuv, zakázané je používať kopačky a tretry.

Protesty: podľa pravidiel hry Plameň platných od 1.1.2010 s vkladom 3€

Celkové hodnotenie: jeden trestný bod je jedna sekunda. Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého času pre 5 členov kolektívu podľa tabuľky na prihláške. Pri rovnosti súčtu bodov rozhoduje lepší čas v štafete 5x30m, následne v štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Pavol Dlhý  DiS.

predseda MHZ Sp.St.Ves