STANOVY

Mestského hasičského zboru

Spišská Stará Ves

PREAMBULA

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý v nadväznosti na tieto tradície je pripravené poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Článok 1.

1. Názov: Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves

Oficiálna skratka názvu: MHZ Spišská Stará Ves

2. Sídlo: Štúrova 417/151, 06101 Spišská Stará Ves

3. Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves ako občianske združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

DRUHÁ HLAVA

POSLANIE A ÚLOHY MHZ

Článok 2.

1. Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves (ďalej len "MHZ") je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

2. Hlavným cieľom MHZ je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území mesta i SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

a) zásahovej činnosti, technickej pomoci,

b) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,

c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti DHZ,

d) výchovy detí a mládeže,

e) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,

f) civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO),

g) verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti,

h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

i) cezhraničnej spolupráce.

3. MHZ rozvíja svoju činnosť v súlade so stanovami MHZ a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. MHZ napomáha vytvárať pre Mestský hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi v súčinnosti s orgánmi mesta personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky na zabezpečenie jeho činnosti. Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie úloh CO.

4. MHZ plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v MHZ. Vydáva propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.

5. MHZ spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky (DPO SR), s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.

TRETIA HLAVA

ČLENSTVO v MHZ

Článok 3.

1. Členov MHZ delíme na činných a prispievajúcich. Členom - dobrovoľným hasičom MHZ môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami MHZ a programom činnosti MHZ, podieľa sa na jeho činnosti a platí členské príspevky a pracuje v MHZ. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do MHZ vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

2. MHZ sa aktívne zaoberá výchovou mládeže od 8 do 15 rokov. Títo mladí hasiči majú svoj preukaz, plán činnosti a združujú sa v kolektívoch mladých hasičov, pri MHZ a základných školách. Celoročná systematická práca s mladými hasičmi zabezpečuje stále doplnenie členskej základne mladými hasičmi.

3. Člena prijíma do MHZ členská schôdza MHZ na základe písomnej prihlášky. Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO.

4. Prispievajúci člen finančne podporuje činnosť MHZ. Prispievajúci člen má právo podieľať sa na činnosti MHZ a jeho orgánov.

5. MHZ vedie písomnú evidenciu o vzniku a zániku členstva každého člena v MHZ.

Článok 4.

1. Člen MHZ má právo:

a) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti MHZ vymedzenej týmito stanovami,

b) hlasovať a predkladať návrhy,

c) voliť a byť volený do funkcií v MHZ po dovŕšení 18 rokov veku,

d) nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania,

e) odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov MHZ,

f) ma prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov MHZ v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.

2. Člen MHZ má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom MHZ a zvyšovať si odborné vedomosti,

b) platiť členské príspevky,

c) chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok MHZ a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

Článok 5.

1. Členstvo v MHZ zaniká: vystúpením člena, vylúčením člena, úmrtím člena a zánikom MHZ.

2. Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno MHZ, alebo ak si opakovane neplní základné povinnosti, môže členská schôdza MHZ ukončiť jeho členstvo v MHZ jeho vylúčením z MHZ.

3. V prípade riadneho neplnenia si povinnosti člena MHZ je možné použiť niektorý z prostriedkov výchovného pôsobenia, ktorými sú:

a) písomné napomenutie,

b) odvolanie z funkcie,

c) vylúčenie z MHZ.

4. Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí dvoch rokov a pominutí dôvodov, za čo bol vylúčený, požiadať o prijatie do MHZ. Proti uloženému trestu sa môže člen odvolať.

ŠTVRTÁ HLAVA

VYZNAMENIA A ČESTNÝ TITUL

Článok 6.

Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu MHZ možno členom udeliť vyznamenania, čestný titul a čestnú zástavu. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh a spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní a povyšovania riešia osobitné štatúty MHZ alebo DPO SR.

PIATA HLAVA

ORGÁNY MHZ

Článok 7.

1. Orgánmi MHZ sú:

a) Výročná členská schôdza MHZ (ďalej len "VČS MHZ")

b) Členská schôdza MHZ

c) Výbor MHZ

d) Revízor MHZ

2. Najvyšším orgánom MHZ je VČS MHZ. Koná sa jedenkrát ročne v termíne do 31. marca a zvoláva ju predseda MHZ na základe rozhodnutia výboru MHZ.

VČS MHZ najmä:

a) schvaľuje výročnú správu o činnosti a o hospodárení MHZ,

b) schvaľuje plán činnosti MHZ

c) schvaľuje ročný rozpočet MHZ.

VČS MHZ môže rozhodovať aj o ostatných záležitostiach, o ktorých rozhoduje ČS MHZ podľa bodu 4. tohto článku.

3. Členská schôdza MHZ (ďalej len "ČS MHZ") je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS MHZ. Schádza sa podľa potreby, spravidla jedenkrát v roku a zvoláva ju predseda MHZ na základe rozhodnutia výboru MHZ.

4. ČS MHZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich MHZ, a to najmä:

a) určuje základné smery rozvoja činnosti MHZ,

b) schvaľuje zásady hospodárenia MHZ, ak sú potrebné pre činnosť MHZ,

c) volí a odvoláva predsedu, tajomníka, veliteľa a pokladníka MHZ a ostatných členov výboru MHZ,

d) schvaľuje nakladanie s majetkom MHZ nad rámec rozsahu, ktorý patrí do kompetencie iného orgánu MHZ,

e) schvaľuje vznik, zmenu a zánik záväzkovo-právnych vzťahov, ktorých účastníkom je MHZ, ak to nie je v kompetencii iného orgánu MHZ,

f) rozhoduje o povinnosti členov MHZ uhradiť členský príspevok a určuje jeho výšku a spôsob úhrady;

g) určuje likvidátora MHZ a postup likvidácie v prípade zrušenia MHZ bez právneho nástupcu,

h) rozhoduje o spôsobe použitia zisku a o spôsobe úhrady prípadnej straty vzniknutej hospodárením MHZ,

i) rozhoduje o zániku MHZ,

j) schvaľuje stanovy MHZ a ich zmenu,

k) schvaľuje prijatie nových členov MHZ vrátane zlúčenie MHZ s iným združením,

l) má právo si vyhradiť rozhodovanie vo všetkých ďalších veciach, ktoré inak patria do kompetencie iných orgánov MHZ.

5. VČS a ČS MHZ je schopná rokovať a uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov MHZ. Na prijatie jej uznesenia (rozhodnutia) je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Každý člen MHZ má jeden hlas. Ak ČS MHZ nie je spôsobilá rokovať a uznášať sa, zvolá sa do 15 kalendárnych dní jej nové zasadnutie. Na rokovaniach ČS MHZ sa zúčastňuje každý člen osobne. Vo výnimočných prípadoch je možné, aby člena MHZ zastupoval jeho splnomocnený zástupca. Rozhoduje o tom ČS MHZ.

6. Rokovania ČS MHZ sú neverejné, ak ČS MHZ nerozhodne inak. Hlasovania členov sú zásadne verejné s výnimkou, ak sa ČS nerozhodne, že hlasovanie bude tajné.

Článok 8.

Výbor MHZ

1. Výbor MHZ má 7 členov, ktorými sú predseda MHZ, tajomník MHZ, veliteľ MHZ, pokladník MHZ a ďalší členovia. ČS MHZ volí členov výboru MHZ na obdobie 5 rokov. Na čele výboru MHZ je predseda MHZ, ktorého volí a odoláva ČS MHZ. Jedným zo siedmych členov výboru MHZ je preventivár požiarnej ochrany obce (určený mestom).

2. ČS MHZ môže kedykoľvek odvolať predsedu MHZ, tajomníka MHZ, veliteľa MHZ, pokladníka MHZ alebo ktoréhokoľvek člena výboru MHZ.

3. Výbor MHZ riadi činnosť MHZ medzi ČS MHZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát do roka. Na čele výboru je predseda MHZ, ktorého v neprítomnosti zastupuje tajomník MHZ.

Článok 9.

Predseda, tajomník a veliteľ MHZ

1. Predsedu, tajomníka a veliteľa MHZ volí ČS MHZ na obdobie 5 rokov z členov MHZ, ktorí sú najmenej 5 rokov aktívnymi členmi MHZ. Na tú istú funkciu môžu byť zvolení aj opakovane.

2. Štatutárnym zástupcom MHZ je predseda MHZ. V jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník MHZ alebo ďalší určený člen výboru v rozsahu určenom výborom MHZ.

Článok 10.

Revízor MHZ

1. Revízor MHZ kontroluje hospodárenie MHZ a sleduje plnenie prijatých úloh v MHZ. O výsledku podáva správu ČS MHZ a VČS MHZ.

2. Revízora MHZ volí ČS MHZ na obdobie 5 rokov z členov MHZ, ktorí sú najmenej 5 rokov aktívnymi členmi MHZ.

ŠIESTA HLAVA

ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA

Článok 11.

1. Vo vnútornom živote MHZ, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia rovní.

2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch MHZ sú uskutočňované verejným alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 12.

Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov MHZ počas volebného obdobia stratí dôveru, neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolať ho a na jeho miesto zvoliť iného člena.

SIEDMA HLAVA

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 13.

1. Všetky finančné prostriedky MHZ sú vedené na jednom účte v jednom peňažnom ústave, pokiaľ osobitný právny predpis neustanoví inak alebo pokiaľ ČS MHZ nerozhodne inak.

2. Všetky finančné prostriedky vložené, prevedené a poskytnuté v prospech MHZ, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté združením, sú majetkom združenia.

3. Orgány MHZ sú povinné majetok združenia (ktorý má MHZ vo vlastníctve alebo v užívaní, či v správe) chrániť a účelne využívať na dosiahnutie cieľov MHZ.

4. Finančné prostriedky MHZ možno použiť výlučne na jeho činnosť. Za tým účelom MHZ zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.

5. MHZ ako právnická osoba môže nadobúdať a vlastniť majetok, ktorý sa tvorí z :

a) peňažných príspevkov členov MHZ,

b) nájmu a predaja majetku vo vlastníctve MHZ,

c) úrokov na bežnom účte,

d) príjmy z prenájmu majetku, z predaja majetku a práv MHZ,

e) darov, dotácií a iných príjmov MHZ.

6. S majetkom MHZ sú oprávnené nakladať orgány združenia v rozsahu určenom v týchto stanovách.

7. Príjmy MHZ tvoria najmä:

1. dotácia z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves,

2. príspevky od vlastných členov,

3. sponzorské príspevky, dotácie a granty od fyzických či právnických osôb,

4. príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejno- prospešnej činnosti MHZ,

5. príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a postúpenia práv MHZ,

6. iné príjmy.

8. S finančnými prostriedkami a majetkom MHZ môžu nakladať min. dvaja členovia MHZ (jeden z nich musí byť predseda alebo veliteľ) na základe rozhodnutia ČS MHZ alebo výboru MHZ. Podrobnejšie podmienky nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom MHZ môžu určiť vnútorné smernice, ktoré schvaľuje ČS MHZ.

9. MHZ pri svojej činnosti môže užívať majetok mesta súvisiaci s predmetom činnosti MHZ (užívanie hasičskej techniky, budovy hasičskej zbrojnice, a pod.)

Článok 14.

členský príspevok

Výšku členského príspevku schvaľuje VČS MHZ.

ÔSMA HLAVA

SPOLOČNÉ a ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 15.

1. MHZ má svoje symboly: znak, zástavu, pečiatku, logo, rovnošatu, vyznamenania, hodnosti. Má svoj sviatok, 4. mája na počesť patróna hasičov - Sv. Floriána.

2. Symboly MHZ bez súhlasu výboru nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba. Týmto nie je dotknuté používanie znakov a zástav, právnych a spoločenských predchodcovMHZ, ktorými sa zdôrazňujú historické tradície hasičstva v Spišskej Starej Vsi.

Článok 16.

1. MHZ ako združenie zaniká len v prípadoch stanovených zákonom, a to:

a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením

b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

2. V prípade rozpustenia alebo zlúčenia v dôsledku nepredvídaných okolností s majetkom sa naloží podľa rozhodnutia ČS MHZ. V prípade rozpustenia likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého schváli ČS MHZ na návrh Výboru MHZ. Likvidátor o výsledku likvidácie podá písomnú správu MV SR.

3. MHZ sa riadi aj stanovami DPO SR a ich internými predpismi DPO SR, pokiaľ stanovy alebo interné predpisy MHZ neupravujú inak.

DEVIATA HLAVA

ÚČINNOSŤ

Článok 17.

1. Stanovy MHZ nadobudli  účinnosť dňom 16.11.2016 ich registráciou na MV SR.

2. Výklad Stanov MHZ prináleží ČS MHZ. Jednotlivé ustanovenia týchto stanov môžu byť podrobnejšie upravené v interných predpisoch MHZ. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v v týchto stanovách a iných základných predpisoch, rozhoduje ČS MHZ.

TOPlist